Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Likwidacja barier

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;


Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby:

 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku.
   

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby:

 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z dysfunkcją narządu słuchu.


Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozycje, które mogą być dofinansowane znajdują się w:

 1. Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być objęte dofinansowaniem,
 2. Katalogu rzeczowym urządzeń (wraz z montażem) lub usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.


Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych udzielanego osobom niepełnosprawnym wynosić będzie do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

DRUKI DO POBRANIA znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na górnym menu.