Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenia PCPR Police

Nabór na stanowisko kierowcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police w związku z realizacją pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach "Tworzenia i rozwijania standardów usług i integracji społecznej", ogłasza nabór na stanowisko: Kierowcy samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.

Podstawowe obowiązki:
 1. przewóz osób na terenie powiatu polickiego, busem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych;
 2. utrzymywanie porządku i czystości pojazdu;
 3. wykonywanie przeglądów technicznych pojazdu;
 4. wykonywanie drobnych napraw i konserwacji we własnym zakresie;
 5. wypełnianie kart pracy oraz codzienne rozliczanie zużycie paliwa;
 6. prowadzenie na bieżąco książki pojazdu.

Niezbędne wymagania:
 1. prawo jazdy kategorii B,
 2. minimum wykształcenie zawodowe.

Dodatkowe wymaganie:
 1. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 2. kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 3. obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 4. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • curiculum vitae (zyciorys);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez oferenta/oferentkę własnoręcznym podpisem.

Do wymaganych dokumentów prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie dokumentów na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

z dopiskiem: "Kierowca samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"
w terminie do dnia 29.08.2012 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Policach po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Po wstępnej weryfikacji dokumentów, osoby spełniające w/w kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.